Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало ВИЖ ВСИЧКИ ТЕМИ
Печат Е-поща

Обучения за Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: Дистанционни, присъствени, частично присъствени

 

Уважаеми колеги,

Обучения за учители към МОНлицензирани сме от МОН да провеждаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, с присъждане на кредити и издаване на Сертификат, съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


Образец на сертификата, който издаваме с квалификационен кредит за учителитеПредлагаме следните 53 тематични обучения с кредити, за различните групи специалисти:

I. Обучения за директори,

II. Обучения за учители и педагогически кадри в Училище,

III. Обучения за учители и педагогически кадри: Детска градина,

IV. Обучения, свързани с мотивационни и иновативни практики

Ние сме изключително гъвкави по отношение на мястото на провеждане на всяко от обученията: Предлагаме Ви както дистанционно обучение, или обучение в наша зала, така и обучение на място във Вашето учебно заведение, или изнесено обучение.

Изключително разумни цени за записване в Обучение при нас

Или Се включете БЕЗПЛАТНО по проект КПРПС

 

Образец на издавания от нас Сертификат: Удостоверението е цветно, на ЛУКСОЗЕН картон.

Всички Обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които предлагаме

 

 

Теми с 3 квалификационни кредита:

1. Работа с интерактивни образователни устройства

2. Дистанционно училище

3. Обучение по Компютърно моделиране/кодиране, и STEM дисциплини

4. Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч

5.  Ефективни техники за общуване и за подобряване на взаимодействието при работа в мултикултурна среда

6.  Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция
7.  Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение
8.  Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците
9.  PR, маркетинг и реклама на образователните институции
10.  Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист.

Теми с 2 квалификационни кредита:

 1. Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства
 2. Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес
 3. Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система
 4. Подходи и иновативни модели за работа в мултикултурна среда
 5. Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците
 6. БДП - Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата
 7. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.
 8. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда
 9. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане
 10. Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците
 11. Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици
 12. Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции

 

I. Обучения за директори:

1. Дисциплина чрез сътрудничество.

2.  Иновативни подходи за организация на обучението

3. Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение.

4. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства.

5. Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и система за двоен подпис в учебните заведения и детски градини от публичния сектор

6. Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите.

7. Превенция на проблемното поведение в училище.

8. Придобиване на знания и умения за планиране и управление.

9. Прилагане на системата за финансово управление и контрол в училищата и детските градини. Проблеми и особености.

10. Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

11. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

12. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели.

13. Управление на конфликти.

14. Управление на риска в учебните заведения и детски градини от публичния сектор.

15. Ученическо портфолио.

16. Учителите като лидери и професионални ръководители.

17. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда.

18. Иновативни практики в образованието.

19. Директорът – мениджър и лидер.

20. Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

Към началото на страницата

II. Обучения за учители и педагогически кадри в Училище

 1. Дисциплина чрез сътрудничество

 2. Новите изисквания на Наредба 12: Изграждане на професионално учителско и детско портфолио

 3. Иновативни подходи за организация на обучението

 4. Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?

 5. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства.

 6. Повишаване мотивацията за работа на учителите.

 7. Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите.

 8. Превенция на проблемното поведение в училище.

 9. Работа с мултимедиен софтуер Power Point

 10. Работа с мултимедиен софтуер Prezi

 11. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

 12. Стрес и справяне със стреса. Бърнаут синдром

 13. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели

 14. Управление на конфликти.

 15. Ученическо портфолио.

 16. Учителите като лидери и професионални ръководители.

 17. Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители).

 18. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

 19. Иновативни практики в образованието.

 20. Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

 21. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая

 22. Създаване на привлекателна, подкрепяща и мотивираща образователна среда в образователните институции за млади педагогически специалисти.

 

Към началото на страницата

III. Обучения за учители и педагогически кадри: Детска градина

 1. Дисциплина чрез сътрудничество.

 2. Новите изисквания на Наредба 15: Изграждане на професионално учителско и детско портфолио.

 3. Иновативни подходи за организация на обучението

 4. Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение.

 5. Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?

 6. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства.

 7. Повишаване мотивацията за работа на учителите.

 8. Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите.

 9. Превенция на проблемното поведение в училище.

 10. Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

 11. Работа с мултимедиен софтуер Prezi.

 12. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

 13. Стрес и справяне със стреса. Бърнаут синдром.

 14. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели.

 15. Управление на конфликти.

 16. Ученическо портфолио (Съгласно новите изисквания на Наредба 12 и Закона).

 17. Учителите като лидери и професионални ръководители.

 18. Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители).

 19. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

 20. Иновативни практики в образованието.

 21. Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

 22. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая

 23. Орф Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение

Към началото на страницата

IV. Обучения, свързани с мотивационни и иновативни практики

 1. Дисциплина чрез сътрудничество.

 2. Иновативни подходи за организация на обучението

 3. Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?

 4. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства.

 5. Повишаване мотивацията за работа на учителите.

 6. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

 7. Управление на конфликти.

 8. Управление на риска в учебните заведения и детски градини от публичния сектор.

 9. Ученическо портфолио (Съгласно новите изисквания на Наредба 15 и Закона).

 10. Учителите като лидери и професионални ръководители.

 11. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

 12. Иновативни практики в образованието.

 13. Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

 14. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая

 15. Създаване на привлекателна, подкрепяща и мотивираща образователна среда в образователните институции за млади педагогически специалисти.

 16. Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

 17. Работа с мултимедиен софтуер Prezi.

 18. Орф Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение

 19. Компютърното моделиране/кодиране в начален курс

 20. Електронен дневник

Към началото на страницата

ЦПО лицензирано от МОН за провеждане на курсове за атестацияЗа връзка с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

Вижте още:

 • Какви форми на обучение предлагаме за нашите Обучения по Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

( 15 Votes )

148

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 53 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Безплатно включване по проект КПРПС

 


Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 15.02.2021 - таксата е 1200 лв;

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -15.02.2021г. - таксата е 650 лв.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време, таксата е 500 лв.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.