2-кредита за прдагози Формиране и мотивация на екипи
Печат

Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветфници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;

 

( 1 Vote )

Продължителност Кредити Сертификат
32 часа 2

Да

 

Форми на обучение:

  • 16 онлайн / 16 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Кратко описание и цели на програмата:

  • В предлаганата програма се разкриват същността и структурата на изграждане на екипи. В нея се описват стратегиите, методите, техниките за изграждане на екипи и екипни и лидерски умения у ръководните кадри. Разглеждат се етапите на формиране на успешни училищни екипи, както и стратегии за подобряване на тяхната работа.
  • Работата в екип е важна за учениците и за педагогическите специалисти, защото подпомога ефективното усвояване на знания в училище, допринася за мотивацията по време на учебния процес и формира компетентности, които са устойчиви и извън училище и учебния процес.

Очаквани резултати:

Получените знания по време на курса, участниците ще са в състояние да:

  • Да  се  изгради  положително  отношение  на педагогическите  специалисти  към личностното развитие на учениците и работата им в екип.- Развият у учениците/педагогическите специалисти инициативност, самостоятелност, самокритичност и творчество при активно участие в общи дейности; да развият организираност при извършване на познавателни и практически задачи, да развият умения за работа в екип.
  • Придобият знания за съвременна теория за работа в екип, общуване в екип, целеполагане, групово вземане на решения.На база

Методи на обучение:

  • Теоритичното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентация, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

  • Педагогическа
  • Организационна
  • Комуникативна
  • Педагогическа

 

( 1 Vote )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още:

 

Автор: Svetla Mateva

Понеделник, 19 септемврири 2019г. 08:43ч.

 

 

232